Sumali sa amin at maghanap ng mga sagot sa bawat tanong sa Imhr.ca. Tuklasin ang mga kasagutan sa lahat ng iyong mga katanungan nang madali.

Of the 20 problems given, Joan correctly answered 85%. How many problems did she answer correctly?

Sagot :

We just multiply the two values so:
[tex]20* \frac{85}{100} = 20*\frac{13}{20} =13[/tex]

Therefore Joan answered 13 of the questions correctly
Jers15
To find how many problems she answered correctly, just multiply 20 by 85%

20 x 85%(or simply 0.85)=17 problems

Therefore she answered 17 problems correctly and 3 of them are incorrect. Hope this helps =)