Answered

Maghanap ng mabilis at tamang mga sagot dito lamang sa Imhr.ca. Makakuha ng tumpak na sagot mula sa aming komunidad ng mga eksperto.

in 2 years a boy will be three fourths as old as his sister. two years ago he was two thirds as old as she. how old are they?

Sagot :

x  = sister's age now
3/4(x+2) - 2 = boy's age now

x-2 = sister's age 2 years ago
x+2 = sister's age in 2 years

2/3(x-2) = boy's age 2 years ago
3/4(x+2) = boy's age in 2 years
Since 4 years will be elapsed between 2 years ago and 2 years from now,
(3x+6)/4 - (2x-4)/3 = 4
(3(3x+6) - 4(2x-4))/12 = 4
(9x+18-8x+16)/12 = 4
x+34 = 48
x=48-34
x=14

=(3/4(x+2)) - 2
=(3/4(14+2) -2
=(48/4) - 2
=12-2
=10

The boy is 10 years old and the girl is 14 years old